Our First ever Photograph

  Our News Letter

Academic Toppers

Sl. No.

School No.

Name

Year

1.

154

Pradipta Patanaik

1969

2.

348

Sushil Kumar Das

1970

3.

560

Pratap K. Rath

1972

4.

415

Santunu K. Das

1973

5.

640

Aniruddha Nath

1974

6.

682

Basanta K. Dash

1975

7.

838

Ashok K. Samal

1977

8.

1029

Nikunja K. Sundaray

1978

9.

1150

P.M. Pattnayak

1979

10.

916

N.C. Sahoo

1979

11.

1261

Dilip K. Pradhan

1980

12.

1345

Prabir N. Mohapatra

1981

13.

1433

D. Amaresh

1982

14.

1547

S.R. Mohanty

1983

15.

1556

Dilip K. Patro

1984

16.

1748

Dhaneswar Mohanta

1985

17.

1828

G.A. Jiliani

1986

18.

2024

Debendra K. Nanda

1987

19.

2081

Chitaranjan Jena

1988

20.

2196

Tapas K. Mishra

1989

21.

2362

A.K. Das

1990

22.

2411

D.K. Sahu

1991

23.

2510

P.C. Mall

1992

24.

2715

S.G. Mohapatra

1993

25.

2783

Sukanta Garai

1994

26.

2896

S. Ray

1995

27.

2918

G. Nayak

1996

28.

3022

S.K. Mishra

1997

29.

3188

N. Mohanty

1998

30.

3317

S.K. Singh

1999

31.

3547

G.D. Panda

2000

32.

3303

S.K. Sahoo

2001

33.

3433

B. Narendra

2002

34.

3647

Atul Kumar Singh

2003

35.

3714

Jignyanshu Mohanty

2004

36.

3889

S.K. Sundara

2005

37.

4537

Varun Das

2006

38.

4219

Raj Kumar Mahato

2007

39.

 

Samir Ku. Singh

2008

40.

4917

Sudesh Prasad

2009